زراعت دیم ایران

زراعت دیم ایران

سردبير : خشنود علیزاده
ويراستار : یحیی امام، ژیرار کاراپتیان ، عزیز جوانشیر، مصطفی ولیزاده، فرخ رحیم‌زاده خویی، سعید زهتاب سلماسی، خشنود علیزاده، سید‌سعید پورداد، عبدالمهدی بخشنده، عبدالعلی غفاری، صابر گلکاری
وب سايت : http://idaj.areo.ir/
ISSN Online : 2345-6876
نشاني : مراغه، کمربندی شمالی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور. ص. پ. 119،فاکس: 04137222069
شماره تماس : 04137385402

ليست شمارگان