زراعت و فناوری زعفران

زراعت و فناوری زعفران

سردبير : دکتر پرویز رضوانی مقدم
ويراستار : دکتر محمدحسین بسکابادی ،دکتر فخری شهیدی،دکتر محمدباقر رضایی،دکتر علی اشرف جعفری،دکتر ولی‌الله مظفریان،دکتر جواد اصیلی،دکتر سید محسن حسام زاده حجازی،دکتر محمود سلوکی،دکتر احمد احمدیان،دکتر کامکار جایمند،دکتر علیرضا کرباسی،دکتر پرویز رضوانی مقدم
ISSN : ‪2383-1529
ISSN Online : ‪2383-2142
شماره تماس : 09150056781

ليست شمارگان