دانش آب و خاک

دانش آب و خاک

سردبير : پروفسور سید علی اشرف
ويراستار : پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی، پروفسور محمد رضا نیشابوری، پروفسور جواد فرهودی، پروفسور علی اصغر جعفرزاده، پروفسور احمد فاخری فرد، دکتر حسن توفیقی، دکتر مصطفی کریمیان اقبال، پروفسور سید حمید رضا صادقی
ISSN : 2008-5133
نشاني : پست الکترونیک: asci.tabrizu@gmail.com
شماره تماس : 041-33392787,041-33392792

ليست شمارگان