خشک بوم

خشک بوم

سردبير : دکتر محمدرضا اختصاصی
ويراستار : دکتر محمدرضا اختصاصی، دکتر حسین آذرنیوند، دکتر محمدرضا اختصاصی، دکتر محمدکریم پورریحان، دکتر محمدکریم پورریحان، دکتر سادات فیض نیا، دکتر ناصر باغستانی میبدی، دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین،دکتر حسن روحی پور،دکتر احمد قنبری، دکتر جهانگرد محمدی،دکتر محمد گلوی
وب سايت : http://aridbiom.yazd.ac.ir/
ISSN : 2008-790x

ليست شمارگان