مجله حفاظت زیست بومی گیاهان

مجله حفاظت زیست بومی گیاهان

سردبير : دکتر عباس بیابانی
ويراستار : دكتر سيدمحمدرضا احتشامي، دكتر عباس بياباني، دكتر غلامعلي حشمتي، دكتر علي ستاريان ، دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني، دكتر شعبان شتايي جويباري، دكتر مجيد محمد اسمعيلي دكتر احمد عبدل زاده
وب سايت : http://pec.gonbad.ac.ir
ISSN : 2476-3462
شماره تماس : 017-33264005

ليست شمارگان