جنگل و فرآورده های چوب

جنگل و فرآورده های چوب

سردبير : دکتر علی اصغر درویش صفت
ويراستار : دکتر احمد جهان لتیباری، دکتر تقی طبرسا، دکتر مجید عزیزی، دکتر علی عبدالخانی، دکتر منوچهر نمیرانیان، مسعود طبری کوچکسرائی، دکتر احسان عبدی، دکتر مقداد جورغلامی، دکتر رامین رحمانی
وب سايت : http://jfwp.ut.ac.ir
ISSN : 5052-2008
ISSN Online : 2383-0530
نشاني : پست الكترونيكي: jfwp@ut.ac.ir

ليست شمارگان