تولیدات گیاهی (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)( مجله علمی کشاورزی)

تولیدات گیاهی (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)( مجله علمی کشاورزی)

سردبير : دکتر موسی مسکرباشی
ويراستار : دکتر موسی مسکرباشی، دکتر رضا مامقانی، دکتر محمد حسین دانشور، دکتر یونس مستوفی، دکتر روح انگیز نادری، دکتر پیمان حسیبی، دکتر اسفندیار فاتح، دکتر فرزاد شریف زاده، دکتر ناصر عالم زاده انصاری، دکتر سید محمدحسن مرتضوی
ISSN : 0254-3648
نشاني : اهواز ـ دانشگاه شهيد چمران ـ دانشكده كشاورزي دفتر مجله توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، تلفكس 33364052 (061) صورت مي گيرد. پست الكترونيكي: Plantproduction@scu.ac.ir
شماره تماس : 061 33330011-19

ليست شمارگان