مجله تولیدات دامی(مجله کشاورزی)

مجله تولیدات دامی(مجله کشاورزی)

سردبير : سید داود شریفی
ويراستار : احمد افضل‌ زاده، حمیدرضا انصاری رنانی، ناصر امام جمعه کاشان، عبدالشکور چودری، محمد رضائیان، فرید شریعتمداری، عبدالرضا صالحی، حسن فضائلی ، سید داود شریفی، محمد مهدی کیائی
وب سايت : https://jap.ut.ac.ir/
ISSN : 2009-6776
ISSN Online : 2382-994X
نشاني : پاكدشت، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران، دفتر نشريات تخصصي، كدپستي: 3391653755، ايميل سردبير: sdsharifi@ut.ac.ir، ايميل مدير اجرايي: abujournal@ut.ac.ir
شماره تماس : 021-36040904 - 36040746

ليست شمارگان