توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي

توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي

سردبير : پرویز احسان زاده
ويراستار : پرویز احسان زاده، غلامعباس اکبری، یحیی امام، جمال جوانمردی، علی‌اکبررامین، سعید عشقی، محمد مهدی مجیدی
وب سايت : http://jcpp.iut.ac.ir
ISSN : 2251-8517
ISSN Online : 2251-8525
نشاني : اصفهان ،دانشگاه صنعتي اصفهان ، كتابخانه مركزي ، دفتر نشريات علمي ، مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي كد پستي : 8415683111، پست الكترونيك مجله: jcpp@of.iut.ac.ir،پست الكتونيك كارشناس مجله: z.dashagha@of.iut.ac.ir
شماره تماس : 031- 33912794

ليست شمارگان