تنش های محیطی در علوم زراعی

تنش های محیطی در علوم زراعی

سردبير : دکتر محمد کافی
ويراستار : مجيد جامي الاحمدي، مسعود خزاعي، امير حسين شيراني راد، محمد گلوي ،احمد نظامي ،غلام رضا زماني، محمدعلي بهداني ،سيد وحيد اسلامي، محمد كافي، پرويز احسان زاده ،حميد رضا خزاعي
وب سايت : http://escs.birjand.ac.ir/
ISSN : 2228-7604
ISSN Online : 2383-3084
نشاني : بيرجند- كيلومتر 5 جاده كرمان- پرديس اميرآباد- دانشگاه كشاورزي دانشگاه بيرجند- دبيرخانه نشريات علمي- نشريه تنش هاي محيطي در علوم زراعي صندوق 97175/331،دورنگار: 2254050-0561، ايميل نشريه: escs@birjand.ac.ir
شماره تماس : 05612254041-49

ليست شمارگان