تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

سردبير : فاطمه سفید کن
ويراستار : حسین آذرنیوند، مجید آقاعلیخانی، پرویز اولیاء، نادر حسن زاده، ایرج رسولی، پیمان صالحی، محمدحسن عصاره، داریوش مظاهری، مهدی میرزا، محمد حسین لباسچی
وب سايت : http://ijmapr.areeo.ac.ir
ISSN : 0905-1735
ISSN Online : 2383-1243
نشاني : پست الكترونيكي سردبير: sefidkon@rifr-ac.ir
شماره تماس : 02144787282

ليست شمارگان