تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

سردبير : حسین میرزایی ندوشن
ويراستار : محمد علی ابراهیمی، مصطفی اسدی‌، محمدرضا بی‌همتا، مختار جلالی جواران، علی‌اشرف جعفری، سیدرضا طبایی عقدایی، محمدحسن عصاره، سیدمحمود غفاری ، قاسم کریم‌زاده، حسین میرزایی‌ندوشن، محمدرضا نقوی
ISSN : 1735-0891
ISSN Online : 2383-1448

ليست شمارگان