فصلنامه تحقیقات غلات

فصلنامه تحقیقات غلات

سردبير : بابک ربیعی
ويراستار : جعفر اصغری، حمید دهقانی، بابک ربیعی، علی اعلمی، مسعود اصفهانی، مسعود کاووسی، مصطفی ولیزاده، رحیم هنرنژاد
وب سايت : http://cr.guilan.ac.ir
ISSN : 2252-0163
ISSN Online : 2538-6115

ليست شمارگان