تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

سردبير : غلامرضا سلطانی
ويراستار : جوادترکمانی،مجید کوپاهی،منصور زیبایی ،ناصر شاهنوشی،علیرضا کرباسی،حسین مهرابی بشرابادی، بهاالدین نجفی،غلامرضا سلطانی
وب سايت : http://jae.miau.ac.ir/
ISSN : 2008-6407
ISSN Online : 2423-7248
نشاني : ارسال ایمیل به آدرس jaemiau@gmail.com

ليست شمارگان