پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی

پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی

سردبير : دکتر شاهنوشی
ويراستار : دکتر احمد اکبری، دکتر محمد بخشوده، دکتر منصور زیبایی، دکتر بهاء الدین نجفی، دکتر حبیب اله سلامی، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر سید کاظم صدر، دکتر ناصر شاهنوشی، دکتر محمود صبوحی صابونی دکتر محمد قربانی، دکتر علیرضا کرباسی، دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
ISSN : 2008-4722
ISSN Online : 2423-3951
نشاني : دانشگاه فردوسی مشهد، آدرس پستی: jead۲@um.ac.ir، فکس: ۰۵۱۱۸۷۸۷۴۳۰

ليست شمارگان