مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

سردبير : دکتر علی سلاجقه
ويراستار : دکتر عبدالرسول تلوری، دکتر علی سلاجقه، دکتر مجید اونق، دکتر علیرضا سپاسخواه، دکتر سید حمید¬رضا صادقی، دکتر میر مسعود خیر خواه، دکتر احمد جلالیان، دکتر حسین ارزانی، دکتر احمد ابریشم چی، دکتر سید احمد حیدری یان، دکتر سید کاظم علوی پناه دکتر علی نجفی نژاد ،دکتر ناصر طالب بیدختی ،دکتر محمد مهدوی، دکتر داود نیک کامی
وب سايت : http://www.jwmsei.ir
نشاني : كرج بلوار شهيد چمران- دانشكده منايع طبيعي دانشگاه تهران- انجمن علوم ومهندسي آبخيزداري ايرانصندوق پستي: 4314-31585تلفكس:32253408-026
شماره تماس : 026- 32253408

ليست شمارگان