آب و خاک  

آب و خاک  

سردبير : دکتر امیر فتوت
ويراستار : دکتر امیر فتوت ، دکتر شاهین اوستان، دکتر علیرضا آستارایی، دکتر سید حسین ثنائی نژاد، دکتر حسین خادمی، دکتر محمدجواد خانجانی، دکتر فرهاد خرمالی، دکتر کامران داوری، دکتر امین علیزاده، دکتر علی اصغر قائمی، دکتر غلامعلی کمالی، دکتر علیرضا کیانی، دکتر امیر لکزیان، دکتر ابوالفضل مساعدی، دکتر محمد موسوی بایگی، دکتر محمدحسین مهدیان
وب سايت : https://jsw.um.ac.ir/
ISSN : ۲۰۰۸-۴۷۵۷
ISSN Online : ۲۴۲۳-۳۹۶x
نشاني : انشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵ - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه آب و خاک، فکس: ۳۸۷۸۷۴۳۰ (۰۵۱)، jswa3@um.ac.ir

ليست شمارگان