آب و توسعه پایدار

آب و توسعه پایدار

سردبير : دکتر بیژن قهرمان
ويراستار : دكتر كاظم اسماعيلي، دكتر علي باقري، دكتر محمد جليني، دكتر كامران داوري، دكتر بيژن قهرمان، دكتر عباسعلي قزل سوفلو، دكتر مهدي مفتاح هلقي
ISSN : ۵۴۷۴-۲۴۲۳
نشاني : مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي، گروه مهندسي آبتلفن: ۰۵۱۳-۸۸۰۴۶۴۳ايميل: jwsd@um.ac.ir
شماره تماس :  ۰۵۱۳-۸۸۰۴۶۴۳

ليست شمارگان