مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

سردبير : سیداسماعیل رضوی
ويراستار : موسی رضائی، سیداسماعیل رضوی، محمدتقی شروانی تبار، مرتضی همایون صادقی ، فرامرز طلعتی کلاسر ، مهران محبوب خواه، تاج بخش نویدچاخرلو، سیامک اسماعیل زاده خادم، فیروز بختیاری نژاد، مسعود دربندی، محمود شاکری ، مجید صفاراول، امیر عبداله، بیژن فرهانیه
ISSN : 2228-5148
نشاني : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، فاکس: 33354153 – 041، پست الکترونیکی: mechjournal@tabrizu.ac.ir و mechjut@yahoo.com
شماره تماس : 041-33393055

ليست شمارگان