فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

سردبير : دكتر آرام فيضي
ويراستار : حسن نظري
ISSN : 2008-6326
ISSN Online : 2008-742x
نشاني : آذربايجان غربي، اروميه، كيلومتر11جاده سرو، پرديس نازلو ، دانشكده پرستاري و مامايي صندوق پستي : 1776، كد پستي : 5715799313، پست الكترونيك : j.nur.mid@gmail.com
شماره تماس : 04412752378 ,04412752303

ليست شمارگان