مجله طب و تزكيه

مجله طب و تزكيه

سردبير : دكتر مهدي شادنوش
ويراستار : دكتر سيد محمد پور حسيني
ISSN : 1608-2397
نشاني : تهران ، شهرك قدس (غرب) ، خيابان سيماي ايران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، طبقه 5 ، tebvatazkiyehbehdasht.gov.ir
شماره تماس : 021-88363978

ليست شمارگان