مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

سردبير : Dr Alireza Janbakhsh
ويراستار : Dr Alireza Janbakhsh
ISSN : 2251-9068
ISSN Online : 2251-9076
نشاني : ايران، كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، hiwa.mohamadi@gmail.com
شماره تماس : 083-38393156

ليست شمارگان