مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

سردبير : پروفسور سيدحميد هاشمي
ويراستار : دكتر مهرانگيز وهابيان، مسعود كوركي
وب سايت : http://sjh.umsha.ac.ir/
ISSN : 1025-4285
ISSN Online : 2251-662X
نشاني : همدان ـ دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني همدان ـ حوزه معاونت تحقيقات و فناوري ـ دفتر مجله علمي دانشگاه كدپستي : 8697-3-65178 ، s_ journal@umsha.ac.ir
شماره تماس : 081-38380924

ليست شمارگان