مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

سردبير : عبدالحسن طلائي زاده
ويراستار : سيد عابدين حسيني آهنگري
ISSN : 2252-052x
ISSN Online : 2252-0619
نشاني : اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده پزشكي، طبقه دوم كد پستي: 6135715794 ، email:jsmj@ajums.ac.ir
شماره تماس : 061-33738283

ليست شمارگان