دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد

دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد

سردبير : دكتر مهرداد روغني
ISSN : 1028-3188
نشاني : تهران، ميدان انقلاب اسلامي، خيابان كارگر شمالي، بين خيابان فرصت و نصرت، پلاك 1471 ساختمان مراكز تحقيقاتي دانشگاه شاهد، طبقه سوم- كد پستي: 1417953836، daneshvarmed@shahed.ac.ir
شماره تماس : 021-66419568

ليست شمارگان