فصلنامه گياهان دارويي

فصلنامه گياهان دارويي

سردبير : شاهين آخوندزاده
وب سايت : http://jmp.ir
ISSN : 1684-0240
نشاني : تهران، ميدان انقلاب اسلامي، خيابان جمالزاده شمالي، خيابان فرصت شيرازي غربي، پلاك 43، طبقه دوم، واحد 6 ; صندوق پستي: 1446- 13145
شماره تماس : 021- 66561050

ليست شمارگان