مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران

مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران

سردبير : دكتر زاهد حسين‌خان
ISSN : 1027-2704
نشاني : تهران، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان ماني، پلاك 312 ،طبقه پنجم، واحد 10 ، انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران. كد پستي: 3595-15875، drsafari.s@gmail.com
شماره تماس : 021-88834989

ليست شمارگان