مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سردبير : دكتر احمدرضا يزدانبخش
ويراستار : دكتر محمد رفيعي
ISSN : 2322-5130
ISSN Online : 2383-1375
نشاني : تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده بهداشت، كدپستي: 1983535511، پست الكترونيكي : jhf@sbmu.ac.ir
شماره تماس : 021-22431994

ليست شمارگان