پژوهش در علوم توانبخشي

پژوهش در علوم توانبخشي

سردبير : دكتر عبدالكريم كريمي
ويراستار : دكتر زهرا سادات رضائيان
ISSN : 1735-7519
ISSN Online : 2008-2606
نشاني : گروه توانبخشي - دانشكده توانبخشي - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، Email: jrrs@rehab.mui.ac.ir
شماره تماس : 031-36691663

ليست شمارگان