مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سردبير : دكتر نادره بهتاش
ويراستار : دكتر نادره بهتاش، دكتر جليل مكارم، دكتر طيب رميم
وب سايت : http://tumj.tums.ac.ir/
ISSN : 1683-1764
ISSN Online : 1735-7322
نشاني : بلوار كشاورز، خيابان قدس، خيابان ايتاليا، پلاك 49، طبقه هفتم، مجله دانشكده پزشكي، تلفكس 982142910703، پست الكترونيك : medjournal@tums.ac.ir , r-ramezani@farabi.tums.ac.ir
شماره تماس : 021- 42910702

ليست شمارگان