مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

سردبير : Ramin Mosharraf
ويراستار : Farnaz Moshref-Javadi, Faranak Jalalian, Vida Maleki
ISSN : 1735-255x
ISSN Online : 2008-6989
نشاني : School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Hezar Jerib Avenue, Isfahan, Iran, PO Box: 81746-73461, Fax: +98 31 36687080, Email: raminmosharraf@gmail.com
شماره تماس : 031-37925523

ليست شمارگان