گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

سردبير : دكتر بهشيد گروسي
ويراستار : موسسه فرزانگان راد انديش
وب سايت : http://www.sdmej.ir
ISSN : 1735-4242
ISSN Online : 2008-272X
نشاني : كرمان- ابتداي بلوار هفت باغ- پرديزه دانشگاه علوم پزشكي كرمان- ساختمان صبا- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي- دفتر مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشكي- Email: medcj@kmu.ac.ir
شماره تماس : 034-31325332

ليست شمارگان