فصلنامه بيماري هاي پوست

فصلنامه بيماري هاي پوست

سردبير : Farhad Handjani
ويراستار : Alireza Khatami, Reza Robati
وب سايت : http://www.iranjd.ir
ISSN : 0021-082x
نشاني : unit 1, No14 , sharifi St, North Gandi Ave, Tehran, Iran, Email:info@iranjd.ir , iranjdermatology@gmail.com
شماره تماس : 021-88202914-15,021-88784721

ليست شمارگان