تأثير اندازه بذر بر مؤلفه‌هاي جوانه‌زني ذرت (Zea mays) در آزمايشگاه

پژوهش‌هاي بذر ايران

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: جوانه‌زني و استقرار مطلوب بذر در مزرعه متأثر از شاخص‌هاي مختلف قدرت بذر از جمله اندازه بذر است. به منظور بررسي نقش اندازه بذر بر مؤلفه‌هاي جوانه‌زني ذرت، آزمايشي در سال 1393 در آزمايشگاه ثبت و گواهي بذر و نهال واحد خوزستان، به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملاً تصادفي با 4 تكرار اجرا شد.فاكتورهاي آزمايش شامل؛ اندازه بذر در سه سطح (مخلوط، درشت و ريز) و هيبريد ذرت در سه سطح (KSC704، كارون و مبين) بودند. نتايج نشان داد هيبريد ذرت اثر معني‌داري بر درصد جوانه‌زني، سرعت جوانه‌زني، شاخص بنيه بذر، طول ريشه‏چه، طول ساقه ‏چه و وزن خشك گياهچه داشت. همچنين بيشترين درصد جوانه‌زني (94/3 درصد)، سرعت جوانه‌زني (8/4 بذر در روز)، شاخص بنيه بذر (37/6)، گياهچه ‏هاي عادي (91/7 درصد)، طول ساقه‌چه (21 سانتي‌متر) و وزن خشك گياهچه (0/59 گرم) كه تحت تأثير اندازه بذر قرار گرفتند، مربوط به رقم كارون بود. بطور كلي بين سه گروه بذر ذرت، از نظر مؤلفه‌هاي جوانه‌زني و رشد گياهچه‌ها تفاوت مشاهده گرديد. در بين هيبريدهاي ذرت مورد بررسي، هيبريد ذرت كارون از نظر مؤلفه‌هاي جوانه‌زني بهتر از بقيه بود.
The Effect of Seed Size on Maize (Zea mays) Germination Characteristics in Vitro
Article Type: Original Article
Abstract: To investigate the role of seed size on maize germination characteristics, an experiment was conducted in 2014 in the Laboratory of Registration and Certification of Seeds and Plants, Khuzestan Branch. Treatments included three levels of seed size (control (mixed), large and small) and hybrids at three levels (KSC704, Karun and Mobin). The results of these experiments showed that the hybrid had a significant impact on germination percentage, the rate of germination, vigor index, root and shoot length and dry weight of seedling. In addition, the highest germination (94.3%), the rate of germination (8.4 seeds per day), vigor index (37.6), shoot length (21 cm), root fresh weight (3.1 gr) and dry weight of seedlings (0.59 g) affected by seed size belonged to the Karun hybrid. Generally speaking, in terms of germination and seedling growth, there were differences among the three groups of maize seeds. Out of the hybrids scrutinized, Karun hybrid was a better one in terms of germination and growth of seedlings.