واسنجي مدل گياهي CropSyst جهت تخمين عملكرد و شبيه سازي رشد گياه كلزا

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف از اين تحقيق واسنجي مدل گياهي CropSyst بر روي گياه كلزا تحت تيمارهاي مختلف آبي مي باشد. بدين منظور گياه كلزا (طلايه) در ۵ تيمار آزمايشي و ۴ تكرار در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در سال زراعي ۸۷-۸۶ كشت گرديد. در طول فصل كشت، وزن ماده خشك و شاخص سطح برگ به طور مداوم اندازه گيري و سپس مدل با توجه به نتايج حاصله مورد واسنجي قرار گرفت. نتايج خروجي بيانگر تخمين مناسب مدل بود به نحوي كه مجذور ضريب همبستگي ميان مقادير اندازه گيري و پيش بيني شده وزن ماده خشك و شاخص سطح برگ در تيمارهاي مختلف به ترتيب بيش تر از 0.99 و 0.95 محاسبه گرديد. همچنين ضريب همبستگي عملكرد محصول اندازه گيري و پيش بيني شده نيز 0.96 تعيين گرديد، كه گوياي دقت بالاي مدل در تخمين پارامترهاي گياهي مي باشد. همچنين مدل واسنجي شده با داده هاي مستقل مورد اعتبار سنجي قرار گرفت. نتايج حاصله در اين مرحله نشان دهنده دقت بالاي مدل در شبيه سازي وزن ماده خشك بود به نحوي كه مجذور ضريب همبستگي در اين حالت بيش از 0.9 محاسبه گرديد. همچنين شبيه سازي شده شاخص سطح برگ نيز در كليه تيمارها نتايج مطلوبي را به همراه داشت، به نحوي كه در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه كاربرد مدل Cropsyst در انجام تحقيقات زراعي گياه كلزا قابل اعتماد مي باشد.
Calibration of Crop System Model for Growth Simulation and Yield Estimation of Canola
Article Type: Original Article
Abstract: The propose of this study was evaluation of CropSyst Model on growth simulation and yield stimation of canola under different irrigation treatments. Canola (Talaye) was sown under 5 treatment and 4 replicants in completed randomized block designs at the college of Agriculture, Shiraz Universityduring 2007-2008. During the growth season dry mass and LAI was meseaured frequently, then model was calibrated by the resukts. Obtained results showed very good esyimation by the simulation model, as the correlation coefficient square between dry mass and LAI in defferent treatments were more than 0.99 and 0.95, respectively. Also correlation coeficient between meseaured and simulated crop yeild was 0.96, that shows the accuracy of model in simulation on crop parameter. Also the model was valuated by independent data. Obtained results showed the accuracy of model simulation in dry matter as the correlation cofficient was achieved 0.9. Also LAI simulation in all treatments had good reults, as generaly is reliable in canola investigations.