اثر سه سيستم آبياري ميكرو و سطوح مختلف آبياري بر عملكرد و كارائي مصرف آب فلفل

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
جهت تعيين مناسب ترين سيستم آبياري ميكرو در زراعت فلفل با دو هدف صرفه جويي در ميزان آب مصرفي و حصول حداكثر عملكرد، اين تحقيق با استفاده از آزمايش كرت هاي خردشده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار به مدت دو سال اجرا گرديد. سه سيستم آبياري ميكرو شامل آبياري قطره اي، آبياري قطره اي با نوارهاي آبده تيپ و آبياري قطره اي با لوله هاي تراوا به عنوان فاكتور اصلي و سه سطح تامين آب ۱۰۰، ۷۵ و۵۰ درصد تبخير از تشت تبخير كلاس A به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شد. نتايج سال اول نشان داد كه هيچ يك از صفات مورد بررسي به غير از عملكرد محصول در سطوح مختلف آبياري تفاوت معني داري ندارند (0.01>P).حداكثر عملكرد با استفاده از نوارهاي آبده تيپ با سـطح آبيـاري 100 درصد حاصل شد. سيستم هاي آبياري از نظر كارايي مصرف آب با يكديگر اختلاف معني دار داشتند (0.05>P). روش آبياري تيپ با سطوح آبياري 100 و 75 درصد تبخير از تشت تبخير بيشترين كارايي مصرف آب را داشت. در دومين سال اجراي آزمايش، سيستم هاي آبياري و سطوح آبياري تـاثير معنـي- داري بر عملكرد محصول داشتند (0.05 >P).اما اثر متقابل آنها تفاوت معني داري نداشت. حداكثر عملكرد با استفاده از نوارهـاي آبـده تيـپ بـا سـطح آبياري 100درصد حاصل شد. نتايج مشاهدهاي در هر دو سال نشان داد كه لوله هاي تراوا كارآيي خوبي ندارند. تجزيه مركب نتـايج نشـان داد كـه فلفـل گياهي است تقريبا حساس به تنش و بالاترين عملكرد با تامين كامل نياز آبي گياه به دست ميآيد. حداكثر عملكرد محصول از روش آبياري بـا نوارهـاي آبده تيپ با سطح آبياري 100درصد به ميزان 7214 كيلوگرم حاصل شد. همچنين بالاترين كارآئي مصرف آب از روش آبياري با نوارهاي آبـده تيـپ بـه ميزان 1.311 كيلوگرم به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي حاصل شد. با عنايت به نتايج حاصله، روش آبياري قطرهاي با نوارهاي آبده تيپ با تـأمين 100 درصد نياز آبي قابل توصيه به كشاورزان ميباشد.
Effect of Three Methods of Micro Irrigation and Irrigation Levels on Yield and Water Use Efficiency of Pepper
Article Type: Original Article
Abstract: This study was conducted to determine the best drip irrigation method for pepper cultivation with the objective of water saving and obtaining maximum yield. The study was done during two years. Experimental design was randomized complete blocks design (RCBD) in split plot with four replications. Three different drip irrigation methods; drip irrigation with in-line emitter tubes, drip irrigation (tape), and drip irrigation with porous pipes as main plot and three different amount of water (50, 75 & 100% water requirement) were as sub-plot. The result in the first year showed that the effect of irrigation levels on the characteristics of plant except yield was no significant (α < 0.01), but the effect of irrigation methods on water use efficiency was significant (α < 0.05) .In the second year the effect of irrigation levels and irrigation methods on yield was significant (α < 0.05), but the effects of combination irrigation levels and methods on yield was not significant. The result in two years showed that the pepper is a sensitive plant to water deficit. The drip irrigation (tape) and 100% water requirement treatment had the highest yield and water use efficiency. The result also showed that the porous pipes had no good efficiency. According to the results, the best option for pepper is drip irrigation (tape) with using 100% water requirement.