بررسي معادلات آنكني و وير در برآورد پارامترهاي هيدروليكي با استفاده ازنفوذسنج صفحه اي

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: نفوذ‌سنج صفحه ‌اي يكي از جمله وسايلي است كه در سال هاي اخير براي اندازه گيري هدايت هيدروليكي خاك ها بر اساس نمونه دست ‌نخورده استفاده شده است. براي تحليل داده هاي برداشت شده بوسيله نفوذ‌سنج صفحه اي روش‌ هاي گوناگوني كه بر اساس تحليل هاي وودينگ پايه گذاري شده است معرفي شده است. هدف از اين تحقيق مقايسه اعداد بدست آمده براي خصوصيات هيدروليكي در دو روش آنكني و وير مي باشد. برداشت داده با نفوذ‌سنج صفحه‌اي با شعاع ديسكت ۱۰ سانتي‌متر در ۳ بافت مختلف خاك انجام گرديد. در خاك لوم سيلتي به ترتيب از مكش هاي ۱۵، ۱۰،۷ ، ۳ و ۱ سانتي‌متر، در خاك لوم شني به ترتيب از مكش هاي ۱۰، ۷، ۵ ، ۳ و۱ سانتي‌متر و در خاك شني نيز به ترتيب از مكش هاي ۳۰، ۲۵، ۲۱ و ۱۷ سانتي متر ارتفاع آب استفاده شد. ميانگين اعداد جذب 0.065، 0.175 و 0.192 cm-۱ به ترتيب براي خاك هاي لوم شني، شني و لوم سيلتي بدست آمد. همچنين تمام ضرايب هدايت هيدروليكي اشباع و غير‌اشباع بدست آمده براي هر سه بافت توسط معادلات آنكني بزرگتر از اعداد بدست آمده توسط معادلات وير است به اين صورت كه در خاك لوم‌شني كه شعاع ديسك كوچك محسوب شده است 7.5 درصد، در خاك سيلتي لوم ۲۹ درصد و در خاك شني ۴۵ درصد معادلات آنكني ضرايب هدايت هيدروليكي اشباع بزرگتري را نسبت به وير تخمين زده است. و مي توان نتيجه گيري نمود كه اعداد بدست آمده از معادلات آنكني به واقعيت نزديك تر بوده و فاقد نتايج بي معني مي باشد.
Evaluation of Ankeny and Weir Equation Estimating Hydraulic Parameters Using Disc Infiltrometer
Article Type: Original Article
Abstract: Disc infiltrometer is one of those devices that used in recent years in measurement of hydraulic conductivity of entire soil. In order to analyze the data taken by Disc infiltrometer a variety of methods based on Wooding’s base analyze have been introduced. The objective of this study was to compare the performances of Ankeny and Weir methods for predicting soil hydraulic properties using disc data. The study was conducted using a 10 cm radius disc infiltrometer in three different soil texture .The water infiltration was measured for silty loam soil using 15, 10, 7, 3, 1 cm tensions, for loamy sand using 10, 7, 5, 3, 1 cm tensions, and for sandy soil using 30, 25, 21, 17 cm tensions, respectively. The average calculated sorptive number ( ) was 0.065, 0.175, and 0.192 cm-1 for loamy sand, sandy, and silty loam soils, respectively. All the unsaturated- saturated hydraulic conductivity coefficients obtained for three soil textures using Ankeny analyze were bigger than the values obtained using modified Weir equation so that the predicted saturated hydraulic conductivity coefficients using Ankeny analyze for sandy loam soil 7.5%, for silty loam soil 29%, and for sandy soil 45% were greated than Weir estimates.