مطالعه تجزيه علف كش آترازين به وسيله باكتري هاي‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژينوزا به عنوان منبع نيتروژن و كربن در شرايط آزمايشگاهي

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تجزيه زيستي آترازين به وسيله باكتري ها به عنوان يكي از روش هاي مهم زيست پالايي مطرح مي باشد. تجزيه اين علف كش به وسيله باكتري‌ها از جنس هاي گوناگوني گزارش شده است. باكتري ها معمولا آترازين را به عنوان منبع نيتروژن و كربن استفاده مي كنند. هدف اين مطالعه بررسي تجزيه آترازين به وسيله باكتري هاي سودوموناس فلورسنس (P.F) و سودوموناس آرژينوزا (P.A) در شرايط آزمايشگاهي بوده است. آزمايش در قالب كاملا تصادفي با آرايش فاكتوريل با سه تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل دو گونه باكتري (سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژينوزا)، سه سطح غلظت آترازين ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ (ميلي‌گرم در ليتر) و چهار نوع محيط كشت نمك هاي معدني (كامل، بدون نيتروژن، بدون كربن و بدون نيتروژن و كربن) بود. نتايج بدست آمده از آزمايش نشان داد كه هر دو باكتري توان تجزيه آترازين در هر سه غلظت در بازه زماني ۴۸ ساعت را داشتند. ليكن با افزايش غلظت آترازين مقدار بيشتري از آن تجزيه شد. در سه غلظت ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي‌گرم در ليتر تجزيه آترازين براي باكتري سودوموناس فلورسنس به ترتيب 18.5، 48.91 و 72.6درصد و براي باكتري سودوموناس آرژينوزا 19.08، 33.83 و 62.66درصد بود. در تيمار محيط كشت بدون نيتروژن بيشترين تجزيه به وسيله سودوموناس فلورسنس روي داد كه تفاوت معني داري با ديگر محيط هاي كشت داشت. در اين آزمايش حضور نيتروژن عامل محدود كننده اي در تجزيه آترازين به‌وسيله باكتري سودوموناس فلورسنس بود. ليكن فاكتور نيتروژن تفاوت معني داري درتجزيه آترازين به وسيله سودوموناس آرژينوزا درمقايسه با ديگر محيط هاي كشت نداشت.
Study of Atrazine Biodegradation by Pseudomonas fluorescence and Pseudomonas aeruginosa (In Vitro)
Article Type: Original Article
Abstract: Atrazine biodegradation by bacteria is one of the most important aspects of bioremediation. Atrazine can be degraded by various species of bacteria. Bacteria use atrazine as nitrogen and carbon sources. The aim of this study was to determine atrazine degradation by Pseudomonas fluorescence and Pseudomonas aeruginosa. The experiment consisted of two Pseudomonas bacteria, three levels of atrazine concentrations (100, 200 and 300 mg.l-1) and four types of MSM medium (complete, without nitrogen, without carbon and without nitrogen and carbon source). The results showed that both bacteria were able to degrad atrazine at all concentrations. However, increasing atrazine concentration led to more degradation of this herbicide. Biodegradation of atrazine by Pseudomonas fluorescence in concentrations of 100, 200 and 300 mg.l-1 was 18.5, 48.91 and 72.6% respectively and it was 19.08, 33.83 and 62.66% respectively for Pseudomonas aeruginosa in a period of 48 hr. The most degradation of herbicide was observed by Pseudomonas fluorescence in MSM medium without N treatment. In this study nitrogen source was a limiting factor in degradation of atrazine by Pseudomonas fluorescent. Nitrogen source had no significant effect on degradation of atrazine by Pseudomonas aeruginosa in comparison with other MSM medium. In addition, the carbon source in both conditions (with and without) had no significant effect on atrazine degradation by both bacteria.