تأثير تنش رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملكرد خيار گلخانه‌اي

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اندازه گيري و كنترل رطوبت خاك از مؤلفه هاي ضروري براي اعمال روش هاي مديريتي بهينه به منظور كاهش مصرف آب و بهبود كيفيت محصول است. هدف از اين تحقيق افزايش كارايي مصرف آب در بخش توليدات محصولات گلخانه و كاهش مصرف آب مي‌باشد. اين طرح در قالب سه تيمار پتانسيل خاك شامل آبياري در مكش هاي ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ سانتي بار در ۳ تكرار با استفاده از تانسيومتر پياده شد. گياه كشت شده خيار گلخانه‌اي بوده و شاخص‌ هاي رشد و عملكرد شامل وزن ميوه، قطر ميوه، طول ميوه، قطر ساقه و سطح برگ بود، كه به ترتيب توسط ترازو، كوليس و پلانيمتر اندازه گيري شد. براي اندازه گيري اين شاخص ها از هر تكرار در هر تيمار ۶ بوته به طور تصادفي انتخاب شد. شاخص سطح برگ در سه اندازه برگ كوچك، متوسط و بزرگ محاسبه شد. نتايج نشان داد كه اعمال تيمار هاي ۴۰ و ۶۰ سانتي بار در مقايسه با تيمار ۸۰ سانتي بار در افزايش LAI اختلاف معني دار (0.001>p)نشان داده است ميانگين شاخص سطح برگ (برگ هاي بزرگ) به ترتيب در تيمار ۴۰،۶۰ و ۸۰ سانتي بار۵۶۰، ۵۲۲ و ۳۹۵ سانتي متر مربع بود. نتايج آماري و مقايسه ميانگين ها نشان داد كه تيمارهاي ۴۰ و ۶۰ سانتي بار پس از تيمار شاهد به ترتيب بيشترين عملكرد محصول (۳۷ و ۳۹ كيلوگرم بر متر مربع) را داشتند، اين در حالي است كه تيمار ۸۰ سانتي بار كمترين ميزان عملكرد (۲۰ كيلوگرم بر متر مربع) را داشت. نتايج نشان مي‌دهد ميزان كارايي مصرف آب در تيمار ۶۰، ۴۰ و ۸۰ سانتي بار به ترتيب ۹۶، ۸۴ و ۴۹ كيلوگرم در هر متر مكعب آب بود بنابراين مكش ۶۰ سانتي بار در افزايش كارآيي مصرف آب مؤثرتر بوده است.
Effect of Soil Moisture Stress on Yield and Growth Indexes of Greenhouse Cucumber
Article Type: Original Article
Abstract: Soil moisture measurement and control is a base to employ optimal management methods for reducing water consumption and improvement of the product quality. The main objective of this research was increasing the efficiency of water consumption in a greenhouse condition. This study was carried out in the framework of three treatments of soil potential including irrigation at 40, 60 and 80 c-bar tension with three replications. The cultivated plant was the greenhouse cucumber and the growth indexes included fruit weight, fruit diameter, fruit size, stem diameter and Leaf Area Index (LAI) measured by scale, calliper and planimeter, respectively. Six plants were selected randomly from each replication in each treatment. The LAI was calculated in three small, medium and large sizes. Statistical analysis showed that treatments 40 and 60 c-bar have led to a significant yield increase (p<0.001), whereas treatment 80 c-bar had the least yield. The results revealed that treatments 40 and 60 c-bar had a significant difference (p<0.001) in increasing LAI in comparison with the treatment 80 c-bar. There was no significant difference between treatments of 40 and 60 c-bar. It is concluded that tension 60 c-bar has been more effective in efficiency of water consumption.