بررسي تأثير چهار نوع رژيم تلفيقي آبياري با آب شور بر روي شاخص هاي كمي و كيفي آفتابگردان

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: كيفيت آب آبياري در اكثر مناطق ايران پائين بوده و به درجات مختلف با شوري همراه مي‌باشد كه بروز خشكسالي اين مشكل را تشديد كرده است. با اعمال مديريت‌هاي صحيح كشاورزي مي‌توان از اين آبها براي كشت گياهان متحمّل و نيمه متحمّل به شوري استفاده كرد. يكي از روش‌هاي مديريتي جهت استفاده از آب‌هاي شور و لب‌شور، تلفيق آب شور و معمولي مي‌باشد. هدف اين تحقيق، بررسي چهار روش تلفيق آب شور (هدايت الكتريكي ۱۱ دسي زيمنس بر متر) و معمولي (هدايت الكتريكي ۲ دسي زيمنس بر متر) و تأثير هر رژيم روي عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم آفتابگردان بود. آزمايش به صورت كرت‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با ۴ تكرار اجرا گرديد كه در آن كرت‌هاي اصلي شامل ۲ رقم آفتابگردان ( هايسان ۳۳ و آلستار) بوده و در كرت‌هاي فرعي از ۴ رژيم آبياري (۱ـ تيمار شور ـ معمولي، ۲ـ تيمارآب معمولي ـ شور، ۳ـ آبياري يك در ميان و ۴ـ آبياري مخلوط) استفاده شد. بذر هر دو رقم هايسان ۳۳ و رقم آلستار، به طور مساوي در ۳۲ كرت كاشته شده و از مرحله‌ي كاشت تا ساقه‌دهي گياهان، سه مرتبه با آب معمولي جهت استقرار بهتر آبياري شدند. بعد از اين مرحله تا زمان برداشت براي آبياري، رژيم‌هاي آبياري مورد اشاره به كار گرفته شد. نتايج نشان داد كه در ميان چهار رژيم اعمالي، رژيم آبياري شور ـ معمولي از نظر عملكرد روغن، وزن صد دانه، عملكرد دانه، عملكرد دانه در طبق، قطر ساقه، ارتفاع بوته، قطر طبق، مساحت برگ و املاح موجود در برگ بيشترين شاخص را داشته است. براي رقم هايسان ۳۳ رژيم آبياري يك در ميان و براي رقم آلستار رژيم آبياري مخلوط بعد از رژيم آبياري شور ـ معمولي داراي بهترين عملكرد دانه و روغن بوده است.
Effect of Four Irrigation Regimes with Saline Water on Quantitive and Qualitative Indexes of Sunflower
Article Type: Original Article
Abstract: The irrigation water quality is not suitable for crop production in most regions of Iran. It is estimated that almost six BCM/year of saline water enter to the rivers, in Iran. The saline water can potentially use for growing of tolerant crops with a specific management on the agriculture practice. One of the management methods is the conjunction use of fresh and saline water. In this study, four conjunctive use of saline and fresh water is evaluated on yield and yield components of two sunflower cultivars. A split plot design was employed in completely randomize block form with eight treatments and four replication. The main level has two sunflower cultivars (Alestar and Haisan33) and in the sub main level, four irrigation regimes was exist (1- Irrigation with half saline water and then one half with fresh water, 2-Irrigation with half fresh water and then one more half with saline water, 3- Alternate irrigation with fresh and saline water 4-Conjunction irrigation). To prevent salt, the plots were irrigated with fresh water for the first three irrigation events. The treatments were applied up to the harvesting. The result shows that the saline- fresh irrigation regime had the highest yield index concerning oil, 100 seed's weight, seed yield, seed yield per capital, stem diameter, flower height, capital diameter, leaf area and leaf minerals. For Haisan33 cultivar the alternate regime and for the Alestar cultivar the conjunction regime was in the second grade.