بررسي كارايي دو سامانه ي رده بندي آمريكايي و جهاني در ارتباط با طبقه بندي خاك هاي شور استان كرمان

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: طبقه بندي خاك ، ابزار ساده اي است كه به منظور سامان دهي دانش بشر و انتقال تجربه و فناوري كسب شده از سيماي سرزمين، از نقطه اي به نقطه ي ديگر كاربرد دارد. اين پژوهش، كارايي دو سامانه ي رده بندي آمريكايي و طبقه بندي جهاني را در ارتباط با خاك هاي شور موجود در نقاط مختلف استان كرمان بحث مي كند. پس از تفكيك واحدهاي اقليمي خاك موجود در سرتاسر اين استان، بسته به مساحت هر واحد، تعدادي خاك رخ در هر كدام حفر و تشريح گرديد. درنهايت، تعداد ۱۲ خاك رخ شور براي اين مطالعه انتخاب شد. نتايج نشان داد كه به كارگيري سامانه ي طبقه بندي جهاني براي گروه بندي خاك هاي شور موجود در مناطق خشك، به دليل استفاده از توصيف كننده هاي مختلف و انعطاف پذيري بالاتر در انعكاس خصوصيات مؤثر در نام گذاري خاك ها، بهتر مي تواند واقعيات صحرا را در هر دو بُعد افقي و عمودي خاك به نمايش گذارد. به علاوه، اضافه نمودن زيرگروه هاي جديد «كلسيك ناتري ساليدز» و «كلسيك پتروساليدز» به سامانه ي رده بندي آمريكايي از يك سو، و افزودن پيشوندهايي نظير «پتروژيپسيك»، «هايپرژيپسيك»، «اپي ساليك»، «اندوساليك» و «اكوييك» در مجموعه ي توصيف كننده هاي پيشوندي گروه مرجع سولونچاك سامانه ي طبقه بندي جهاني از سوي ديگر، مي تواند در هم بستگي بالاتر بين اسامي خاك در سطح زيرگروه سامانه ي رده بندي آمريكايي با واحدهاي خاك تعريف شده در سطح دوم سامانه ي طبقه بندي جهاني مؤثرتر باشد.
Comparison Between Soil Taxonomy and WRB for Classifying Saline Soils of Kerman Province
Article Type: Original Article
Abstract: Soil classification is a simple tool which is useful to improve human knowledge and to transfer the experience and technology obtained from landscape. The objective of the present research is to compare the efficiency of Soil Taxonomy and WRB in saline soils of different areas in Kerman province. Soil climatic units of the province were separated and based on the area covered by each climatic unit, several pedons were studied. Finally, 12 saline pedons were selected. Results showed that WRB can better express field conditions from both horizontal and vertical dimensions for classification of saline soils of arid areas due to various qualifiers used and more flexibility of this system in reflecting effective properties in soil nomenclature. Besides, adding new "Calcic Natrisalids" and "Calcic Petrosalids" subgroups to Soil Taxonomy from one hand, and "Petrogypsic", "Hypergypsic", "Episalic", "Endosalic", and "Aquic" qualifiers to prefix qualifiers of Solonchaks reference group of WRB from the other hand, can better correlate subgroups of Soil Taxonomy with second level classes of WRB.