منحني فرمان بهره برداري از سد مخزني درودزن با استفاده از مدل آبدهي

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: با توجه به تغييرات زماني آبدهي رودخانه ها و نيازها جهت استفاده مناسب از آب ذخيره شده در مخزن سدها بايد از قواعد بهره برداري از مخزن استفاده شود. قواعد بهره برداري با منحني فرمان مشخص مي شوند. يكي از روش هاي تهيه منحني فرمان استفاده از مدل آبدهي مي باشد كه بهره-برداري از مخزن را به حجم ذخيره مخزن در ابتداي دوره ارتباط مي دهد. در اين پژوهش پس از تشريح سياست بهره برداري استاندارد (SOP) و مدل آبدهي۴، دو برنامه كامپيوتري به زبان فرترن براي بهره برداري مخزن بر اساس اين مدل ها تهيه شد. سپس بر اساس مدل آبدهي، منحني فرمان سد مخزني درودزن به‌دست آمده و نتايج آن با مدل شبيه سازي SOP مقايسه شد. نتايج نشان داد مجموع مربعات كمبود در مدل آبدهي به ميزان قابل توجه 73.26 درصد كمتر از مدل SOP مي باشد كه بيانگر توانايي مدل در استخراج منحني فرمان بهره برداري از سد مي باشد. مدل آبدهي با قابليت تامين نيازهاي قطعي ضمن كاهش ميزان كمبود آب، شدت كمبودها را كنترل مي كند و به‌طور يكنواخت در تعداد سال هاي بيشتري توزيع مي نمايد.
Reservoir Operation Rule Curve of Doroodzan Dam using Yield Model
Article Type: Original Article
Abstract: Regarding temporal variation of rivers discharge and demands, for suitable use of dam reservoirs stored water, application of operation rule curves is necessary. Operation rules are expressed with rule curves. Application of yield model is one of the methods of operation curve preparation, which correlates reservoir operation with reservoir storage volume in first period. In this study after description Standard Operation Policy and yield model, based on these models two computer programs in FORTRAN language were prepared for reservoir operation. Then based on yield model, Doroodzan dam rule curve achieved based on yield model and results were compared with SOP model. Results showed that sum square of deficit in yield model was significantly 73.27 percent less than SOP model, which expresses model ability in derivation of dam reservoir operation rule curve. Yield model in addition to decrease of water deficiency, supplies absolute demands and distributes deficit uniformly in more years.