شناسايي برخي از قارچ هاي عامل پوسيدگي بنه زعفران و كنترل آن‌ها

زراعت و فناوری زعفران

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

جهت شناسايي عوامل قارچي پوسيدگي بنه زعفران و كنترل آن‌ها، از مزارع و محل‌هاي نگهداري بنه، واقع در بشرويه از توابع استان خراسان جنوبي، نمونه‌برداري صورت گرفت. پس از كشت بافت‌هاي آلوده، گونه‌هاي قارچيPenicillium digitatum، Aspergillus nigerو Rhizopus stoloniferجداسازي و شناسايي گرديد. جهت كنترل اين بيمارگرها از چهار غلظت از سوسپانسيون باكتري Pseudomonas fluorescens CHAO، قارچ Trichoderma harzianum Bi و قارچ‌كش‌هاي اكسي‌كلرورمس و بنوميل در چهار تكرار استفاده شد. بر اساس ميزان قطر پرگنه رشد يافته از بيمارگر و مقايسه با شاهد، ميزان اثر كنترلي عوامل كنترل زيستي و تركيبات شيميايي اندازه‌گيري شد. نتايج به‌دست‌‌آمده نشان داد كه بيشترين ميزان كنترل در مورد قارچ همستيز، مربوط به غلظت‌هاي10×1 و 8 10×1 و در مورد باكتري همستيز به ترتيب مربوط به غلظت‌هاي 910×1 و 1010×1 بوده است. در مورد تركيبات شيميايي به‌كار رفته بيشترين ميزان اثر كنترلي در مورد بنوميل و اكسي‌كلرورمس به‌ترتيب در غلظت‌هاي3-10×3 و 3-10×4 به‌دست آمد. در مقايسه كلي تيمارها، قارچ T. harzianum بيشترين اثر را در كاهش رشد پرگنه قارچ‌هاي بيمارگر داشت.

Identification of some saffron corm rot fungi and their control
Article Type: Original Article
Abstract: In order to isolation and identification of causal agents of corm rot and their control, the sampling was done from corms in farms of Bushroueye, southern Khorasan province. After culturing of sections of infected corms, the fungi, Penicillium digitatumAspergillus niger, and Rhizopus stolonifer were isolated and identified. For their control test, four concentrations of Pseudomonas fluorescens CHAO, Trichoderma harzianum Bi, and four concentrations of fungicides, cupper oxichlorore and benomil,were used with four replications. The control effect of antagonists and fungicides were determined by measurement of diameter of pathogens colony on medium. The results showed that the maximum of control of antagonistic fungus were obtained in concentrations of 1×107 and 1×108, and in the case of antagonistic bacterium wereshown in concentrations of 1×109 and 1×1010. The fungicides had maximum control in concentrations of 3×10-3 and 4×10-3. In general, among of the treatments, T. harzianumwas most effective to reducing the growth of pathogenic fungi.
قیمت : 20,000 ريال