واكنش زعفران به مقادير دو نوع كود پتاسيم

زراعت و فناوری زعفران

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: به‌منظور بررسي عكس‌العمل زعفران به مقدار و زمان مصرف دو نوع كود پتاسه، آزمايشي به‌صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه فاكتور اجرا گرديد. فاكتور اول، مقدار پتاسيم (صفر، 75/20، 5/41، 25/65، 83 و 75/103 كيلوگرم پتاسيم خالص در هكتار)، فاكتور دوم زمان مصرف (مصرف ساليانه كود و مصرف تجمعي كل كود موردنياز چهار ساله در سال اول) در كرت‌هاي مصرف تجمعي بود. تمامي كود موردنياز در طي چهار سال در همان سال اول به خاك اضافه گرديد كه بر اين اساس اين كرت‌ها به ترتيب مقادير0، 83، 166، 249، 332 و 415 كيلوگرم پتاسيم خالص در هكتار دريافت داشتند. فاكتور سوم، نوع كود در دو سطح (سولفات پتاسيم (SOP) و كلرور پتاسيم (MOP)) بود. اين آزمايش در سه تكرار و به‌مدت 4 سال در ايستگاه تحقيقات كشاورزي زعفران گناباد انجام گرفت. از آنجايي‌كه گل‌دهي زعفران در سال اول كشت مربوط به اثر تيمارهاي كودي نبود. مورد آناليز آماري قرار نگرفت و نتايج مربوط به گل‌دهي سه سال بعد مورد تجزيه‌وتحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اثر خالص مقدار پتاسيم بر عملكردكلاله خشك زعفران در سطح 5 درصد معني‌دار بود و بيشترين كلاله خشك از تيمار مصرف 75/25 كيلوگرم پتاسيم خالص در هكتار به دست آمد. اثر خالص زمان مصرف كود پتاسيم بر عملكرد كلاله خشك زعفران معني‌دار بود؛ به‌طوري‌كه عملكرد كلاله خشك زعفران در تيمار مصرف هر ساله پتاسيم نسبت به تيمار مصرف تجمعي پتاسيم كل دوره، در سال اول افزايش معني‌داري در سطح 5 درصد نشان داد. اثر خالص منبع كود پتاسيم بر عملكرد كلاله خشك زعفران نيز در سطح 5 درصد معني‌دار بود؛ به طوري‌كه مصرف پتاسيم به شكل سولفات پتاسيم باعث افزايش معني‌دار عملكرد كلاله خشك نسبت به تيمار استفاده از كلريد پتاسيم شد.
Saffron Response to the Rate of Two Kinds of Potassium Fertilizers
Article Type: Original Article
Abstract:
In order to investigate the response of saffron to rate and time of application and two kinds of potassium (K) fertilizers, a factorial experiment was conducted with three factors, including the amount of potassium (0, 20.75, 41.5, 65.25, 83 and 103.75 kg K.ha-1); time of application (annual application of K, and application of cumulative potassium needed for 4 years in the first year; these plots received 415, 332, 249, 166, 83, 0 Kg K.ha-1,respectively in the first year and at other three years not received any K fertilizer); and sources of potassium (K2SO4 and KCl) with three replications in a randomized complete block design in Gonabad agriculture and natural resource research station for 4 years. Results of the first year were not analyzed, because these results not related to fertilizer treatments.Results showed that effect of potassium rate on saffron dry stigma was significant (P<0.05) and the highest dry stigma yield was obtained from application of 20.75 Kg K.ha-1.Application time of K fertilizer had a significant effect on saffron dry stigma yield and application of fertilizer each year increased saffron dry stigma yield significantly (P<0.05) in compared to application of all fertilizer at the first year. Effects of sources of K on dry stigma yield of saffron was significant (P<0.05) and application of K in the form of K2SO4 increased dry stigma yield in compared to muriate of KCl treatment.
قیمت : 20,000 ريال