تأثير مصرف برخي كودهاي شيميايي و بيولوژيك بر خصوصيات كمي وكيفي زعفران زراعي

زراعت و فناوری زعفران

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اين مطالعه باهدف بررسي خصوصيات كيفي و كمي زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثير مصرف كود شيميايي نيتروژن و نيز تلقيح با باكتري‌هاي محرك رشد به‌صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي 92-1391 در مزرعه تحقيقاتي زعفران دانشگاه شاهد انجام شد. فاكتورهاي مورد بررسي شامل كود شيميايي نيتروژن در سه سطح صفر، 25 و 50 كيلوگرم در هكتار و دو سطح كاربرد و عدم كاربرد كود زيستي شامل سودوموناس‌پوتيدا و باسيلوس‌لنتوس بودند. صفات مورد بررسي شامل وزن اندام هوايي، وزن تازه گل، تعداد گل در واحد سطح و وزن‌تر و خشك كلاله، ميزان پروتئين، فسفر، آهن و روي‌،سطح و محتوي كلروفيل برگ، سافرانال، پيكروكروسين و كروسين كلاله بودند. نتايج نشان داد كه تلفيق 50 كيلوگرم كود شيميايي نيتروژن به‌همراه كود زيستي باعث افزايش حدود 217 درصدي عملكرد خشك كلاله نسبت به شاهد شد. با مصرف 25 كيلوگرم كود شيميايي نيتروژن سافرانال و كروسين كلاله به‌ترتيب 13/5 و 9/10 درصد كاهش يافت. كاربرد تلفيقي 25 كيلوگرم كود شيميايي نيتروژن و كود زيستي بر مقدار پيكروكروسين به ميزان 90/11 درصد نسبت به تيمار شاهد افزود. مصرف همزمان 50 كيلوگرم كود شيميايي نيتروژن و كود زيستي كارآمدترين تيمار در افزايش عملكرد كلاله و خصوصيات كيفي برگ زعفران بود. در اين تيمار ميزان فسفر، روي و مس برگ زعفران به ترتيب 05/83، 36/69 و 6/86 درصد نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. به‌طوركلي تلقيح بنه‌هاي زعفران با باكتري‌هاي سودوموناس و باسيلوس با اثر بر جذب عناصر غذايي باعث بهبود اكثر صفات كمي و كيفي زعفران شد.
Effect of some chemical fertilizer and biofertilizer on quantitative and qualitative characteristics of Saffron
Article Type: Original Article
Abstract: In this research, effects of chemical and biological fertilizers on qualitative and quantitative traits of saffron, were evaluated in a field experiment as randomized complete block design with three replications at Saffron Research Farm of Shahed University during growing season of 2012-2013. Experimental factors were chemical nitrogen fertilizer (0, 25 and 50 kg.ha-1) and plant growth promoting rhizobacteria including Pseudomonas and Bacillus as biofertilizer (inoculation and uninoculation). The results indicated that complete application of chemical fertilizer with biofertilizer enhanced yield of saffron, up to 217%, compared to control. The highest yield obtained in application of biofertilizer and 50 kg.ha-1 chemical fertilizer. It is worth noting that control (no inoculation) resulted in highest percentage of ingredients of stigma. Application of 50 kg.ha-1 of fertilizer was caused severe loss of quality traits in stigma, as safranal and crocin contents decreased by 5.13% and 10.9%, respectively. Integrated application of 25 kg.ha-1 nitrogen fertilizer and bio-fertilizer increased the picrocrocin up to 11.9% compared to control. Application of 50 kg.ha-1 nitrogen fertilizer along with biofertilizer was the efficient treatment in increment of stigma yield and qualitative characteristics of saffron leaves. The concentration of phosphorus, zinc and copper increased up to 83.05, 69.36 and 86.6%, respectively compared to control. Totally, Pseudomonas and Bacillus inoculation increased most of the qualitative and quantitative traits of saffron through nutrients uptake.
قیمت : 20,000 ريال