بررسي اثرات عصاره آبي زعفران (Crocus sativus L.) بر درصد تبديل لارو به شفيره و شفيره به بالغ در مگس سركه (Drosophila melanogaster M.)

زراعت و فناوری زعفران

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زعفران (Crocus sativusL.)، گياه بومي كشور ايران و خصوصاً منطقه خراسان هست و داراي جايگاه خاصي در الگوي تغذيه مردم مي‌باشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و ازآنجاكه در زمينه‌ي اثرات آن بر روند تكوين مگس سركه به‌عنوان يك مدل جانوري مطالعات خاصي صورت نگرفته، در اين مطالعه اثرات عصاره آبي زعفران بر درصد تبديل لارو به شفيره و شفيره به بالغ در مگس سركه‌ در حين تكوين، مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 5 جفت مگس سركه وحشي بالغ سه‌روزه جهت جفت‌گيري و تخم‌گذاري به هر يك از ظروف كشت حاوي غلظت‌هاي متفاوت عصاره آبي زعفران منتقل و پس از هشت ساعت خارج گرديدند. درصد تبديل لارو به شفيره و شفيره به بالغ در كليه غلظت‌ها موردبررسي قرار گرفت. تجزيه‌وتحليل‌هاي آماري با نرم‌افزار SAS و ميانگين داده‌ها با آزمون  Tukeyبا حداقل سطح معني‌داري (p<0.05) مقايسه شدند. در غلظت‌هاي پايين‌تر زعفران، افزايش معني‌دار ميزان تبديل لارو به شفيره در مقايسه با گروه كنترل، مشاهده شد. اما حضور غلظت‌هاي بالاي زعفران در محيط كشت، منجر به كاهش معني‌دار درصد تبديل لارو به شفيره و شفيره به بالغ گرديد. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده اثرات زعفران بر روند تكوين مگس سركه تا حدي وابسته به دوز عمل مي‌كند. به اين معنا كه زعفران در غلظت‌هاي پايين اثرات مثبتي بر درصد تبديل لارو به شفيره و شفيره به بالغ داشته ولي افزايش غلظت‌هاي مصرفي مي‌تواند منجر به بروز تأثير منفي بر اين روند گردد.
Effects of saffron (Crocus sativus L.) aqueous extract in the conversion of larvae to pupa and pupa to mature of fruit flies (Drosophila melanogaster M.)
Article Type: Original Article
Abstract: Saffron (Crocus sativusL.), a native plant from Iran and especially of Khorasan region, has a specific place for people's diet. According to several studies about effects of saffron and because there are no specific studies on the effects of saffron aqueos extract on the development of Drosophila melanogaster as an animal model, this subject evaluated in conversion of larvae to pupa and pupa to mature of fruit flies. 5 pairs of 3-day-old wild D. melanogaster were transferred to every culture plate containing different concentrations of saffron aqueos extract in order to intercross and oviposition and were brought out after 8 hrs. The percent of larvae to pupa transitionand pupa to mature conversion, were evaluated in all concentrations. The obtained data were evaluated statistically using SAS software and the mean of data were compared using Tukey test with minimum significance level of pD. elanogaster depends on dose proportionately. It means that saffron has some effects on the percentage of conversion of larvae to pupa, pupa to mature in low volumes and increased consuming concentrations of saffron may have inverse effects on that.
قیمت : 20,000 ريال