بررسي اثر رشد گياهان در تراكم‌هاي مختلف بر پاك‌سازي هيدروكربن‌هاي نفتي خاك

آب و خاک  

دوره 25 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: آلودگي هاي نفتي، از جمله رايج ترين و خطرناك ترين آلاينده هايي هستند كه باعث آلودگي محيط زيست مي شوند. تكنولوژي نو ظهور گياه-پالايي به منظور پالايش برخي آلودگي ها، از جمله آلودگي هاي نفتي، به دلايل هزينه ي كم و پايين بودن تكنولوژي مورد نياز، در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با هدف پاك‌سازي مناطق آلوده به هيدروكربن هاي نفتي، سه گياه جو، ماش و لوبيا از دو خانواده ي گرس و لگومينه انتخاب و در سه سطح تراكم І، Π و Ш كه به‌ترتيب بيشتر مي شد ( گياه جو و ماش به‌ترتيب۱۰-۱۵-۲۰ و لوبيا ۵-۱۰-۱۵ عدد بذر در هر گلدان) در قالب طرح بلوك كامل تصادفي، آزمايش فاكتوريل، در سه تكرار در خاك آلوده و غير‌آلوده كشت گرديدند. آلودگي اوليه و آلودگي خاك در سه مرحله ي جوانه زني، رويشي و زايشي رشد گياه اندازه‌گيري گرديد و نتايج با استفاده از نرم افزار SAS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه حداكثر نرخ پالايش مربوط به گياه جو در سطح تراكم Ш بود كه ميزان آلودگي را تا 45.78 درصد كاهش داد. به‌طور‌كلي به‌ علت مقاومت بالاي گياه جو به آلودگي در طول رشد و نرخ پالايش بالاي آن، در بين تيمارهاي مورد آزمون مناسب ترين تيمار جهت گياه پالايي، تشخيص داده شد.
The Effect of Plants' Growth at Different Densities on Soil Petroleum Hydrocarbons Remediation
Article Type: Original Article
Abstract: Petroleum pollution is one of the most common and dangerous pollutions that is due to petroleum industries such as refineries, and consequently of oil pipes and tanks leak causing environmental pollutions. One of the newest born technologies in this area is phytoremediation, in which plants are used for decreasing of petroleum pollution. This technology is used for remediation of soil, underground and waste water pollution, because of low expenses and simple application. In this research bioremediation system by three plants barley, vetch and bean at three levels of density, with three replications in factorial experiments, randomized complete block design (RCBD) was used. In three steps of plant growth, concentration of total petroleum hydrocarbons (TPHs) of soil was measured. Statistical analysis showed that the amount of soil remediation had a direct relation with increasing plant density levels. The maximum remediation belonged to barley which in it's maximum density level, it reduced the amount of pollution up to 45.78%. Generally, because of high resistance of barley to petroleum pollution and it’s ability for remediation of pollution, barley was recognized as the best plant among the evaluated treatments for remediation of petroleum polluted soils.