بررسي اثر كاربرد گوگرد كشاورزي حاوي عناصر كم مصرف در يك خاك آهكي

آب و خاک  

دوره 26 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: با توجه به توليد بيش از دو ميليون تن گوگرد در سال و به منظور ايجاد زمينه هاي كاربردي گوگرد در تغذيه گياهان و اصلاح اراضي زراعي، پژوهشگاه صنعت نفت ايران گوگرد كشاورزي حاوي عناصر كم مصرف آهن، روي و منگنز را در مقياس آزمايشگاهي توليد كرده كه اطلاعات كمي از خصوصيات كيفي و واكنش اين تركيبات در خاك و افزايش گوگرد قابل استفاده گياه وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي كيفي اين كودها و رهاسازي گوگرد در خاك و تأثير در تغيير ميزان حلاليت عناصر كم مصرف و غلظت سولفات در يك خاك آهكي انجام گرفت. نمونه خاك از اطراف شهر كرج انتخاب شد و گوگرد كشاورزي در مقادير صفر، ۳۰۰ و ۶۰۰ كيلوگرم در هكتار همراه با مايه تلقيح تيوباسيلوس به طور يكنواخت با نمونه-هاي يك كيلوگرمي از خاك مخلوط شد. نمونه ها در سه تكرار و در قالب طرح كاملاً تصادفي در دماي ◦C۲۵ و رطوبت ظرفيت مزرعه، به مدت ۱۸۰ روز نگه داري شدند و در فواصل زماني (۴۵، ۹۰، ۱۳۵ و ۱۸۰ روزه) از آنها نمونه گيري شد. مقدار سولفات، آهن، روي و منگنز در زيرنمونه هاي فرعي تيمارها اندازه گيري شدند. بررسي روند تغييرات نشان داد كه عامل زمان تأثير معني داري بر تغييرات سولفات و آهن، روي و منگنز قابل جذب داشت. افزايش ميزان مصرف كود، صرف نظر از نوع كود، منجر به افزايش گوگرد، روي و منگنز قابل جذب شد. نوع كود تنها بر ميزان روي تأثير معني داري داشت؛ به طور ميانگين گوگرد كشاورزي حاوي روي، ميزان روي قابل جذب خاك را تا3.2 برابر افزايش داد.
Study of the Effect of Micronutrient Enriched Sulfur Fertilizer Application In a Calcareous Soil
Article Type: Original Article
Abstract: Considering the production of more than 2 million tons of sulfur per year and in order to create a basis for application of agricultural sulfur in plant nutrition and farmland reclamation, the National Petrochemical Company of Iran, has produced an agricultural Sulfur enriched with iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn). There is little information available on the quality of these products and the reaction of these fertilizers in soil and available sulfur for plant. The present study was conducted to investigate oxidation potential and sulfur release in soil and influence on changes in rate of sulphate and available micronutrients in a calcareous soil. Soil sample was collected from vicinity of Karaj city and agricultural sulfur with Thiobacillus inuculant was throughly mixed with 1 kg of soil at the equivalent rates of 0, 300 and 600 kg.ha-1. The samples as randomized complete design with three replications were incubated under 25 C and %80 of field capacity for 180 days, and in time periods (45, 90, 135 and 180 days after incubation) subsampled. Sulphate, iron, zinc and manganese concentrations were determined. The results showed that incubation time has a significant effect on changes in available sulfur, iron, zinc and manganese. In general, regardless of the type of agricultural sulfur, the different level of fertilizers increased sulphate, zinc and manganese concentrations. Type of fertilizer only had significant effect on zinc concentration. The mean increase of available Zn for agricultural sulfur containing zinc was 3.2 times.
قیمت : 20,000 ريال