بررسي اثر پليمرهاي محلول در آب بر ويژگي‌هاي فيزيكي خاك‌ هاي با بافت متفاوت در استان همدان

آب و خاک  

دوره 26 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: ماده آلي از عوامل بهبود دهنده ساختمان خاك بوده و كمبود آن موجب ناپايداري ساختمان خاك مي‌گردد. در خاك‌هاي داراي ماده آلي كم، براي بهبود ساختمان از پليمرهاي مصنوعي مي‌توان استفاده كرد. اين پژوهش به منظور بررسي تأثير پليمرهاي محلول در آب بر ويژگي‌هاي فيزيكي خاك‌هاي با بافت متفاوت به صورت آزمايش فاكتوريل با طرح كاملاً تصادفي در سه تكرار اجرا شد. در اين آزمايش پليمرهاي TC۱۰۸، R۷۹۰ و NC۲۱۸ با نسبت‌هاي۱:۱۰ ( يك قسمت حجمي پليمر و ۱۰ قسمت حجمي آب مقطر )، (۱:۳) و (۱:۱) رقيق شده و بر روي نمونه خاك‌هاي شن لومي، لومي و لوم رسي سيلتي هواخشك (كه از الك ۲ ميلي‌متري عبور داده شده بودند)، پاشيده شد. پس از خشك شدن نمونه ها، برخي ويژگي‌هاي فيزيكي خاك‌هاي تيمار شده اندازه‌گيري شد. ويژگي‌هاي فيزيكي خاك‌هاي تيمار شده با اين پليمرها به ميزان قابل توجهي بهبود يافت. پليمرهاي اضافه شده به اين خاك‌ها سبب زياد شدن ضريب آبگذري اشباع، افزايش پايداري خاكدانه‌ها در حالت خشك و تر، كاهش رس قابل پراكنش و كاهش چگالي توده خاك گرديد. ميزان افزايش ضريب آبگذري اشباع و افزايش پايداري خاكدانه‌ها با افزايش غلظت پليمرها بيشتر شد. ميزان رس قابل پراكنش و چگالي نيز با افزايش غلظت پليمرها بيشتر كاهش يافت. در بهبود ويژگــي‌هاي فـــيزيكـي، پليمرهاي R۷۹۰ و TC۱۰۸ مؤثرتر از پليمر NC۲۱۸ بودند.
The Effects of Water Soluble Polymers on Physical Properties of the Soils with Different Texture in Hamedan
Article Type: Original Article
Abstract: Organic matter improves soil structure and any factor that decreases soil organic matter content causes soils structural instability. In soils with low organic matter content, soluble polymers can be used to increase the soil structural stability. In order to study the effects of polymer type and concentration on physical properties of soils with different texture, factorial experiment ..was ..conducted.. within ..completely ..randomized design ..with ..three replication. Three types of polymer (R790, TC108 and NC218) and three polymer concentration (1:1, 1:3 and 1:10 V/V polymer: water) were used in factorial combinations. Samples from soils with different texture were sprayed with different concentrations of the polymers and physical properties of polymer- treated soil samples were measured and compared with the control. Polymers application significantly enhanced the physical conditions of the soils. It increased the soil saturated hydraulic conductivity and dry and wet structural stabilities of the polymer-treated samples when compared with the control. The application of polymers decreased the dispersible clay and soil density of the polymer-treated soil samples. Increase of the soil saturated hydraulic conductivity and structural stability of the polymer-treated samples was greater for high polymer concentrations. The TC108 and R790 polymers were more effective than the NC218 polymer in improving the physical properties of the soils.
قیمت : 20,000 ريال