اثر بازدارنده نيترات سازي ۳ و ۴ دي متيل پيرازول فسفات بر جذب نيتروژن، اجزاي عملكرد و عملكرد گندم در شرايط گلخانه

آب و خاک  

دوره 26 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: به منظور بررسي تاثير بازدارنده نيترات‌سازي ۳ و ۴ دي متيل پيرازول فسفات بر جذب نيتروژن، اجزاي عملكرد، عملكرد و درصد پروتئين دانه گندم، آزمايشي گلداني به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو عامل نوع كود نيتروژنه (در چهار سطح: ۱- عدم مصرف نيتروژن (شاهد) ۲- اوره ۳- سولفات نيترات آمونيوم ۴- سولفات نيترات آمونيوم با بازدارنده نيترات‌سازي ۳ و ۴ دي متيل پيرازول فسفات) و نوع خاك (۱۰ نوع) در سه تكرار در دانشگاه شهركرد بر روي يك رقم گندم بهاره (رقم بهار) در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نتايج نشان داد كاربرد بازدارنده نيترات‌سازي ۳ و ۴ دي متيل پيرازول فسفات به همراه سولفات نيترات آمونيوم منجر به افزايش معني دار (0.05>p)جذب نيتروژن اندام هوايي و وزن خشك دانه و كاه و كلش گندم در خاك هاي شماره 1،2،3،6،8و 9 در مقايسه با سولفات نيترات آمونيوم و اوره شد. با اين .جود در اكثر خاكهاي مورد مطالعه كاربرد بازدارنده نيترات سازي 3و 4 دي متيل پيرازول فسفات تاثير معني داري بر اجزاي عملكرد و درصد پروتئين دانه گندم نداشت. بيشترين وزن خشك دانه و جذب نيتروژن اندام هوايي (به ترتيب 11.28 گرم در گلدان و 288.73 ميلي گرم در گلدان) درخاك شماره 2 و در تيمار سولفات نيترات آمونيوم با بازدارنده نيترات سازي 3 و4 دي متيل پيرازول فسفات مشاهده شد كه نسبت به اوره افزايشي معادل 16.3 و 14.9 درصد را نشان داد. بر اساس نتايج حاصله كاربرد بازدارنده نيترات سازي 3 و 4 دي متيل پيرازول فسفات مي تواند روش خوبي براي افزايش جذب نيتروژن و به تبع آن افزايش عملكرد دانه و كاه و كلش در گندم باشد.
Effects of Nitrification Inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate on the Nitrogen Uptake, Yield Components and Yield of Wheat in Greenhouse Conditions
Article Type: Original Article
Abstract: A pot experiment was conducted to elucidate the effects of nitrification inhibitor (NI) 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on the nitrogen uptake, yield components, yield and grain protein content of spring wheat (Triticum aestivum L.) cv. Bahar during 2011 at ShahreKord University. A factorial experiment in randomized complete block design was carried out with two factors of type of N fertilizer (1- control with no added N fertilizer, 2-urea 3- ammonium sulphate nitrate (ASN) and 4- ASN plus DMPP) and soil type (10 soils) with three replications. The results indicated that application of nitrification inhibitor DMPP with ASN led to significant increase (P<0.05) of shoot N uptake as well as grain and straw dry weight of wheat in soils no. 1, 2, 3, 6, 8 and 9 compared to ASN and urea. However, in the most of studied soils, application of nitrification inhibitor „DMPP had not significant effect on the yield components and grain protein content of wheat. The greatest quantity of grain dry weight and shoot N uptake (11.28 g pot-1 and 288.73 mg pot-1, respectively) were obtained in soil no 2 with ASN plus DMPP – 16.3% and 14.9% greater than those obtained with urea. The results of this study suggest that the nitrification inhibitor DMPP could improve nitrogen uptake as well as grain and straw yields of wheat.
قیمت : 20,000 ريال